Translate

Friday, December 28, 2018

Aya ya Leo - Mungu Mmoja(One God)Na Mungu wenu ni Mungu mmoja tu, hapana mungu ila Yeye. Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu.

And your god is one God. There is no deity [worthy of worship] except Him, the Entirely Merciful, the Especially Merciful. (Qur'an 2:163)

Jumaa Mubarak!

Friday, December 21, 2018

Aya ya Leo - Imani ya Mungu Mmoja (Monotheism)


Mwenyezi Mungu hana mwana yeyote, wala hanaye mungu mwengine. Ingekuwa hivyo basi kila mungu angeli chukua alivyo umba, na baadhi yao wangeli washinda wengine. Mwenyezi Mungu ameepukana na sifa wanazo msifu.

Allah has not taken any son, nor has there ever been with Him any deity. [If there had been], then each deity would have taken what it created, and some of them would have sought to overcome others. Exalted is Allah above what they describe [concerning Him]. (Qur'an 23:91)
Jumaa Mubarak!

Friday, October 19, 2018

Aya za Leo - Adabu (Manners)


Mtume alikunja kipaji na akageuka
Kwa sababu alimjia kipofu [akamkatiza]
Na nini kitakujuulisha pengine yeye atatakasika?
Au ata kumbushwa, na ukumbusho utamfaa?
Na yule ajionaye hana haja,
Wewe ndio unamshughulikia?
Na si juu yako kama hata takasika.
Lakini yule aliye kujia kwa juhudi
Akiwa na uoga,
 Ndio wewe unampuuza?
Sivyo hivyo! Huku ni kukumbushana.
Basi anaye penda akumbuke.
Yamo katika kurasa zilizo hishimiwa.


The Prophet frowned and turned away
Because there came to him the blind man, [interrupting].
But what would make you perceive, [O Muhammad], that perhaps he might be purified
Or be reminded and the remembrance would benefit him?
As for he who thinks himself without need,
To him you give attention.
And not upon you [is any blame] if he will not be purified.
But as for he who came to you striving [for knowledge]
While he fears [ Allah ],
From him you are distracted.
No! Indeed, these verses are a reminder;
So whoever wills may remember it.
[It is recorded] in honored sheets. (Qur'an 80:1-13)

Jumaa Mubarak!

Wednesday, September 12, 2018

Monday, September 10, 2018

Happy New Islamic Year!!

May this year be filled with an unlimited supply of Allah's peace and blessings.


Friday, August 31, 2018

Aya ya Leo - Duniani (This World)Walio kufuru wamepambiwa maisha ya duniani; na wanawafanyia maskhara walio amini. Na wenye kuchamngu watakuwa juu yao Siku ya Kiyama. Na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila ya hisabu.


Beautified for those who disbelieve is the life of this world, and they ridicule those who believe. But those who fear Allah are above them on the Day of Resurrection.
And Allah gives provision to whom He wills without account.
(Qur'an 2:212)

Monday, August 20, 2018

Hadithi ya Leo - ArafatAlihadithia 'Abdur-Rahman bin Ya'mar:

Kwamba Mtume wa Allah(S.A.W) alisema: " Haji ni Arafat, Haji ni Arafat, Haji ni Arafat. Siku za mina ni tatu, lakini
yeyote atakaye harakisha akaondoka baada ya siku mbili, basi hamna dhambi kwake, na yeyote atakae baki, basi na yeye pia hamna
dhambi kwake (Qur'an 2:203). Na yeyote atakayeona Arafa kabla ya Alfajiri, basi amesha Hiji."

Ibn Abi 'Umar alisema: "Sufyan bin 'Uyainah alisema: "Hii ndio hadithi bora aliyo hadithia Ath-Thawri."

Narrated 'Abdur-Rahman bin Ya'mar:
that the Messenger of Allah (S.A.W) said: "The Hajj is 'Arafat, the Hajj is 'Arafat, the Hajj is 'Arafat. The days of Mina
are three: But whoever hastens to leave in two days, there is no sin on him, and whoever stays on, there is no sin on him (2:203).
And whoever sees (attends) the 'Arafah before the rising of Fajr, then he has performed the Hajj." 


Ibn Abi 'Umar said: "Sufyan bin 'Uyainah said: 'This is the best Hadith that Ath-Thawri reported.'"   


(Tirmidhi: Book 47, Hadith 3241)

Friday, August 17, 2018

How to Perform Hajj-Step By Step Hajj Guide

Safe Hajj to all our Hajj Goers.
Please remember to make Dua's for us.

Aya ya Leo - Ukamilifu (Completely)Enyi mlio amini! Ingieni katika Uislamu kwa ukamilifu, wala msifuate nyayo za She'tani;
hakika yeye kwenu ni adui aliye wazi.

O you who have believed, enter into Islam completely [and perfectly] and
do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy.(Qur'an 2:208)

Friday, June 22, 2018

Aya ya Leo - Ardhi (Earth)


 Na ardhi tumeitandaza na humo tumeweka milima, na tumeotesha kila kitu kwa kiasi chake.

And the earth - We have spread it and cast therein firmly set mountains and caused to grow therein [something] of every well-balanced thing. (Qur'an 15:19)
Ijumaa Njema!

Wednesday, June 20, 2018

World refugee day 2018

Unfortunately, this is the world we live in today. Where people have to leave their homes, their communities and their comforts just to survive. Whether it is caused by conflict,
 

or by environmental conditions.

So lets aspire to be like Nabii Ibrahim (A.S), where he ordered a fat calf to be roasted to welcome his guests, or Nabii Lut (AS) where he rushed to protect the strangers coming to his town, and make our fellow mankind feel welcomed.
Happy World Refugee Day!
 

Monday, June 18, 2018

Hadithi ya Leo - Sala ya Usiku (Night Prayer)Mtume alisema, "Yeyote atakaye amka usiku na kusema:  

'La ilaha il-lallah Wahdahu la Sharika lahu Lahu-lmulk, waLahu-l-hamd wahuwa 'ala kullishai'in Qadir. Al hamdu lil-lahi wa subhanal-lahi wa la-ilaha il-lal-lah wa-l-lahu akbar wa la hawla Wala Quwata il-la-bil-lah.'

 (Hakuna aliye na haki ya kuabudiwa ila Allah. Ni yeye peke yake na hana mwenzake.
Ufalme ni wake yeye na sifa zote ni zake. Nguvu zake hazina Ukomo. Sifa zote ni za Mwenyezi Mungu. Utukufu wote ni wa Mwenyezi Mungu. Na hakuna aliye na haki ya kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni Mkubwa. Na hakuna nguvu kubwa kama yake).


Alafu akasema:
Allahumma, Ighfir li (Ya Allah! Nisamahe). Au Akamtukuza (Allah), atajibiwa na kama ata tawadha na kusali, basi sala yake itakubaliwa.
 
The Prophet said, "Whoever gets up at night and says:

'La ilaha il-lallah Wahdahu la Sharika lahu Lahu-lmulk, waLahu-l-hamd wahuwa 'ala kullishai'in Qadir. Al hamdu lil-lahi wa subhanal-lahi wa la-ilaha il-lal-lah wa-l-lahu akbar wa la hawla Wala Quwata il-la-bil-lah.' 

(None has the right to be worshipped but Allah. He is the Only One and has no partners . For Him is the Kingdom and all the praises are due for Him. He is Omnipotent. All the praises are for Allah. All the gloriesare for Allah. And none has the right to be worshiped but Allah, And Allah is Great And there is neither Might nor Power Except with Allah).

And then says: 
Allahumma, Ighfir li (O Allah! Forgive me). Or invokes (Allah), he will be responded to and if he performs ablution (and prays), his prayer will be accepted."

In-book reference     : Book 19, Hadith 35

Tuesday, June 12, 2018

Surah ya Leo Al-Layl -Usiku (The Night)Naapa kwa usiku unapo funika!
Na mchana unapo dhihiri!
Na kwa Aliye umba dume na jike!
Hakika juhudi zenu bila ya shaka ni mbali mbali.
Ama mwenye kutoa na akamchamngu,
Na akaliwafiki lilio jema,
Tutamsahilishia yawe mepesi.
Na ama mwenye kufanya ubakhili, na asiwe na haja ya wenzake,
Na akakanusha lilio jema,
Tutamsahilishia yawe mazito!
Na mali yake yatamfaa nini atapo kuwa anadidimia?
Hakika ni juu yetu kuonyesha uwongofu.
Na hakika ni yetu Sisi Akhera na dunia.
Basi nakuonyeni na Moto unao waka!
Hatauingia ila mwovu kabisa!
Anaye kadhibisha na kupa mgongo.
Na mchamngu ataepushwa nao,
Ambaye hutoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa.
Na wala si kwa kuwa yupo yeyote aliye mfanyia hisani ndio anamlipa.
Ila ni kutaka radhi ya Mola wake Mlezi aliye juu kabisa.
Naye atakuja ridhika!
(Qur'an 92:1-21)

Friday, June 8, 2018

Aya ya Leo - Nani Ndugu wa Shetani (Who are Brothers of the devils)?Hakika wabadhirifu ni ndugu wa Mashet'ani. Na Shet'ani ni mwenye kumkufuru Mola wake Mlezi.

Indeed, the wasteful are brothers of the devils, and ever has Satan been to his Lord ungrateful. 
 (Qur'an 17:27)
Jumaa Kareem!

Thursday, June 7, 2018

Quran Recitation by Abduqadir Ibrahim Mohammed

What basic islamic foundation are you teaching your kids? Do they go to a Madrasa? Are you teaching them yourself? or do you have a teacher come home to teach them? A child like this no matter what he ends up being as an adult will never forget his foundation.
Mashaallah!
This was beautiful and May Allah bless and protect him, his family, his community and the orphanage sponsors for raising such a beautiful soul in this life and the hearafter.

Wednesday, June 6, 2018

Ramadhan in Iceland

And people are here complaining about hunger, when their are folks fasting for 22 hours.

Mashaallah!
May Allah be pleased with them.

Aya ya Leo - Anakujua yeye zaidi (He knows you best)

 

Mola wenu anajua kabisa yaliyo nyoyoni mwenu. Ikiwa nyinyi mtakuwa wema, basi hakika Yeye ni Mwenye kuwaghufiria wanao tubia kwake.

Your Lord knows best what is in your inner-selves. If you are righteous, then, verily, He
is Ever Most Forgiving to those who turn unto Him again and again in obedience, and in repentance. (Qur'an 17:25)

Tuesday, June 5, 2018

Sura ya Leo - Man


Surah Al Insan

(Qur'an 76:1-31)

The Last 10 days of Ramadhan

We are on that last leg, the days of seeking refuge from the fire of hell. So let us increase in worship and in giving from that which we love(money).
On a lighter note, Eid is just around the corner, so we have officially started its countdown.

Hadithi ya Leo - Itikaf


Aisha (Allah aridhike nae) alitoa habari kuwa mtume wa Allah (S.A.W) alikuwa
akifanya i'tikaf (Kushinda msikitini kwa ajili ya ibada), siku kumi za mwisho za
Ramadhani.

'A'isha (Allah be pleased with her) reported that the Messenger of Allah (ﷺ) 
used to observe i'tikaf in the last ten days of Ramadhaan.
(Muslim: Book 14, Hadith 3)

Monday, June 4, 2018

Hadithi ya Leo - Taraweeh

Abu Hurairah alisema:
Mtume wa Allah (S.A.W) alikuwa akiwahimiza watu wa swali (Taraweh) salaa ya usiku wakati wa mwezi wa Ramadhani.
Hakuwa amrisha au kuifanya iwe ya ulazima kwao. Alisema, "yeyote atakae swali usiku wakati wa mwezi wa Ramadhani,
kwa imani na matumaini ya kupata malipo kutoka kwa Allah, atasamehewa madhambi yake yaliyopita.

Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
The Messenger of Allah (ﷺ) used to urge (the people) to perform (optional Tarawih) 
prayer at night during the month of Ramadan. He did not order them or make it obligatory on them. 
He (ﷺ) said, "Whosoever performs (optional Tarawih) prayers at night during the month of Ramadan, 
with Faith and in the hope of receiving Allah's reward, will have his past sins forgiven."

[Muslim - Book 9, hadith 1188].


Friday, June 1, 2018

Kazakhstan passes restrictive religion law


Aya za Leo - Jeshi la Tembo (The Elephant Army)

Hello Friday!
Alhamdullilah! Ijumaa ya pili ya Mwezi wa Ramadhani na bado tupo na Swaumu zetu.So kuendeleza ile story ya jana ya Othman Maalim, Tunaimaliza wiki na ile sura yenyewe.
Aya za Leo zimetoka kwenye Surat Al-Fiil- Tembo (The Elephant)
 

Kwani hukuona jinsi Mola wako Mlezi alivyo watenda wale wenye tembo?
Kwani hakujaalia vitimbi vyao kuharibika?
Na akawapelekea ndege makundi kwa makundi,
Wakiwatupia mawe ya udongo wa Motoni,
Akawafanya kama majani yaliyo liwa!

Have you (O Muhammad (Peace be upon him)) not seen how your Lord dealt with the Owners of the Elephant?
[The elephant army which came from Yemen under the command of Abrahah Al-Ashram intending to destroy the Ka'bah at Makkah].
Did He not make their plot go astray?
And He sent against them birds in flocks,
Striking them with stones of Sijjil.
And made them like an empty field of stalks (of which the corn has been eaten up by cattle).
 
 (Quran 105:1-5)
Jumaa Mubarak!

Thursday, May 31, 2018

Vita vya Ka'bah - Kati ya Jeshi la Abrahah wa Habasha na Jeshi la Ndege waliotumwa na Allah

Othman maalim is such a great story teller. Yaani, anakusukia story kama movie vile, hivi kwanini hii story haina movie yake mpaka saa hivi?


Wednesday, May 30, 2018

Mazishi ya Seyyid Abdulrahman Ali

Innalillahi waina Illahi rajiun. Mwenyezi Mungu ampe kauli thabit.

Gifted with Cancer - Ali Banat

Ali Banat who was featured in living Muslim has passed away.
Inna lillahi waina illahi rajiun, May Allah grant him Jannah.

Monday, May 28, 2018

Hadithi ya Leo -Salatul Witr (The Last Prayer of the Night)

Ime hadithiwa na Abdullah bin Umar:

Mtume (ﷺ) alisema, "Sala ya usiku ina swaliwa rakaa mbili, ikifuatiwa na rakaa mbili na kuendelea. Na kama unataka kuimaliza,
basi swali raka moja ambayo itakuwa witr ya rakaa zako zilizopita." 
Al-Qasim alisema, "toka tupate umri wa ujana,tumekuwa tukiona watu wakiswali rakaa tatu kama sala ya witr na yote hiyo ina ruhusiwa.
Natumania hakutukuwa na madhara ndani yake."


Narrated `Abdullah bin `Umar:

The Prophet (ﷺ) said, "Night prayer is offered as two rak`at followed by two rak`at and so on, 
and if you want to finish it, pray only one rak`a which will be witr for all the previous rak`at." Al-Qasim said, 
"Since we attained the age of puberty we have seen some people offering a three-rak`at prayer as witr and all that is permissible. 
I hope there will be no harm in it." 
(Bukhari: Book 14, Hadith 4)


Friday, May 25, 2018

Aya ya Leo - SalaaShika Sala jua linapo pinduka mpaka giza la usiku, na Qur'ani ya al fajiri. Hakika Qur'ani ya alfajiri inashuhudiwa daima.

Perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) from mid-day till the darkness of the night (i.e. the Zuhr, 'Asr, Maghrib, and 'Isha' prayers), and recite the Quran in the early dawn (i.e. the morning prayer). Verily, the recitation of the Quran in the early dawn is ever witnessed (attended by the angels in charge of mankind of the day and the night). (Qur'an 17:78)

Tuesday, May 22, 2018

Kama wewe una mambo haya hujafunga

Hahaha! Sheikh wa Mipasho ndo kashawaambia hivyo.
 
Habari ndo hiyo!

Aya ya Leo - Dua kwa Waliotangulia(Prayer for the Deceased)


Na walio kuja baada yao wanasema: Mola wetu Mlezi! Tughufirie sisi na ndugu zetu walio tutangulia kwa Imani, wala usijaalie ndani ya nyoyo zetu undani kwa walio amini. Mola wetu Mlezi! Hakika Wewe ni Mpole na Mwenye kurehemu.

And [there is a share for] those who came after them, saying, "Our Lord, forgive us and our brothers who preceded us in faith and put not in our hearts [any] resentment toward those who have believed. Our Lord, indeed You are Kind and Merciful." (Qur'an 59:10)

Saturday, May 19, 2018

Aya za Leo - Waumini (The Believers)

Hakika Waumini ni wale ambao anapo tajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa khofu, na wanapo somewa Aya zake huwazidisha Imani, na wakamtegemea Mola wao Mlezi.Hao ambao wanashika Sala na wanatoa katika yale tunayo waruzuku.  

The believers are only those who, when Allah is mentioned, their hearts become fearful, and when His verses are recited to them, it increases them in faith; and upon their Lord they rely.
The ones who establish prayer, and from what We have provided them, they spend.  
(Qur'an 8:3-4)

Friday, May 18, 2018

Mawaidha ya Leo kutoka kwa Sheikh Kishki

NURDIN KISHKI...VIGEZO VINAVYOTHIBITISHA KUINGIWA NA MWEZI WA RAMADHANI

 Ijumaa ya kwanza ya Mwezi wa Ramadhani.  Don't worry it gets easier.
Jumaa Mubarak!


REPOST::WHY DO MUSLIMS FAST?

Happy First Friday of Ramadhan. Hang in there, it gets better!


So it was brought to my attention that a lot of Muslims don't seem to have a good understanding of why they fast or they don't know how to respond to this question when asked. So, I thought this posed for a good topic to write about, since Ramadhan is right around the corner. - This time around, its here now!

Really, Why do we fast?


Wanna guess what is the number one answer that people give? Have you ever heard God wanted us to fast so we can feel how poor people feel? Sounds nice right? but that's not the main reason, we are just more humbled after going through a fast and we appreciate food more and think of those that don't have it. So then what is the real reason? Lets look at what the Qur'an tells us. 


O ye who believe! Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that ye may (learn) self-restraint. -Qur'an Chapter 2 verse 183. 


[Fasting for] a limited number of days. So whoever among you is ill or on a journey [during them] - then an equal number of days [are to be made up]. And upon those who are able [to fast, but with hardship] - a ransom [as substitute] of feeding a poor person [each day]. And whoever volunteers excess - it is better for him. But to fast is best for you, if you only knew. - Qur'an Chapter 2 verse 184.


Yusuf Ali uses the word self-restraint in his translation, but Sahih International uses the word righteous. According to the free dictionary,  righteous is an adjective used to define a person as being Morally upright; without guilt or sin. The Qur'an tells us the criteria to be righteous and what you need to restrain yourself from. The verses are provided on Chapter 2 from verse 2-5. 

This is the Book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah,Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them,and who believe in what has been revealed to you[O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].

Those are upon [right] guidance from their Lord, and it is those who are the successful.

Doesn't this sound like the six pillars of Iman, mixed with the five pillars of Islam? We first need to understand that we are not the only faith that fasts, as you can see it was prescribed to people before us. It is a form of medicine to bring us closer to Allah. When you fast, you restrain yourself from satisfying your body from eating, gossiping, fighting, negativity and sex (with your married partners of cause). Your soul takes control and makes you not only more conscious of Allah, but it also opens you up to see other things that you didn't notice before. You become more aware of your surroundings, as your senses of sight, smell, taste, sound and touch are heightened.The feeling of hunger pains, remind you of your obligation to fulfill the 3rd pillar of Islam, which is Zakkat (charity). You start thinking of the person who's stove wasn't turned on that evening, how did they survive the night, and how will they survive the day?  In other words, we become God's representatives on earth, by looking out for one another and taking care of all of his creations as we were meant to be.


Again, why do we fast?

We fast for Allah, by fulfilling a command prescribed to us in order to learn self restraint and be righteous human beings. Fasting helps us come closer to God, as we try to emulate some of his characteristics by being the vicegerent we were designed to be. This guarantees a joyous meeting with our Most Merciful Lord of the Worlds on the day of judgement.

Ramadhan Kareem everyone! May we all get Closer to Allah this Ramadhan and may he grant our wishes and forgive our sins as he is the Most Merciful and always forgives.

Wednesday, May 16, 2018

Happy Ramadhan 2018!


So its that time of year again to recharge, refresh and refind yourself.
 For our Friends who started on Wednesday May 16th and those who are starting on Thursday May 17th, I say Ramadhan Mubarak and happy fasting to you all. 
May Allah accept our fasts, prayers and grant us with many blessings. 
Pray for the world during this time, because we are thirsting for his blessings.Monday, May 14, 2018

Shairi - Utenzi Ramadhani - Hadija Omari

Haya Jamani tunaanza kuutafuta Mwezi usiku wa Jumanne. In'Shaa'llah wote tutakuwa wazima wa afya kuufunga huu Mwezi Mtukufu.

Sunday, May 13, 2018

Qaswida kutoka Tanzania leo - Mzee Yusuph (Ya Ramadhan)

Are you ready for it?
In'shaa'llah May Allah accept our fasts and prayers, forgive our sins and make it easy on all of us.

Friday, April 27, 2018

Aya ya Leo - Jitayarishe kwa Kesho (Prepare for Tomorrow)


 

Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na kila nafsi iangalie inayo yatanguliza kwa ajili ya Kesho. Na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu anazo khabari ya mnayo yatenda.
 
O you who have believed, fear Allah . And let every soul look to what it has put forth for tomorrow - and fear Allah . Indeed, Allah is Acquainted with what you do. (Qur'an 59:18)

Ijumaa Njema wandugu. 
Zimebaki siku chache tu Mwezi wa Ramadhani uanze, Mwenyezi Mungu atupe uhai.

Friday, April 6, 2018

Aya ya Leo - Tumaini (Trust)Na mtegemee Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni wa kutegemewa. 
And put thy trust in Allah, for Allah is sufficient as Trustee. 
(Qur'an 33:3)

Zimebaki siku 10 za Rajab wandugu, lets make it count.
Jumaa Mubarak!

Friday, March 9, 2018

Aya za Leo - Dua (Prayer)


Tuongoze katika njia iliyo nyooka.
Njia ya ulio waneemesha, siyo ya walio kasirikiwa, wala walio potea.

Guide us to the straight path. The path of those upon whom you have bestowed favor, Not of those who have evoked your anger or of those who are astray.
(Qur'an 1:6-7)


Tuesday, March 6, 2018

Muhammad Ayub's School in the Park of Pakistan

It really does not take much to help someone when the intention is there. Allah will always create a path for you. 
The story of Muhammad Ayub.
Be Inspired!

He divides his salary in 3 parts, where a 3rd of it goes
to the school. Mashaallah! he is limiting himself for the betterment of
his community.
May Allah Reward him and his family.