Translate

Friday, December 29, 2017

Aya za Leo - Ufunuo (Revelation)Kwa Haki ya Qur'ani yenye hikima!
Hakika wewe ni miongoni mwa walio tumwa,
Kwenye Njia Iliyo Nyooka.
[Huu ni] Uteremsho wa Mwenye Nguvu, Mwenye Kurehemu.
Ili uwaonye watu ambao baba zao hawakuonywa, basi wao wamekuwa wenye kughafilika.

By the wise Qur'an.
Indeed you, [O Muhammad], are from among the messengers,
On a straight path.
[This is] a revelation of the Exalted in Might, the Merciful,
That you may warn a people whose forefathers were not warned, so they are unaware.
(Qur'an 36:2-6)

Happy Last Friday of the year everyone. May Allah bless us all and make 2018 a year filled with plenty of his blessings.

Friday, December 8, 2017

Aya ya Leo - Talaka (Divorce)
Na mtakapo wapa wanawake t'alaka, nao wakafikia kumaliza eda yao, basi warejeeni kwa wema au waachilieni kwa wema. Wala msiwarejee kwa kuwadhuru mkafanya uadui. Na atakaye fanya hivyo, amejidhulumu nafsi yake. Wala msizichukulie Aya za Mwenyezi Mungu kwa maskhara. Na kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu, na aliyo kuteremshieni katika Kitabu na hikima anacho kuonyeni kwacho. Na mcheni Mwenyezi Mungu, na jueni kwamba hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu.


And when you divorce women and they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or release them according to acceptable terms, and do not keep them, intending harm, to transgress [against them]. And whoever does that has certainly wronged himself. And do not take the verses of Allah in jest. And remember the favor of Allah upon you and what has been revealed to you of the Book and wisdom by which He instructs you. And fear Allah and know that Allah is Knowing of all things. (Qur'an 2:231)
Ijumaa Njema Wandugu.

Friday, December 1, 2017

Send Salutations upon Him the Intercessor of the Muslim Nation - Sami Yusuf

Mwenyezi Mungu atujaalie wote In'Shaa'llah tuwe kwenye lile kundi atakaye tuombea siku ya kiyama.

These videos have subtitles, make sure yours is turned on if you want to see the translation.
Happy Mawlid Al-Nabi!

Aya ya Leo - Muhammad (S.A.W)


Ewe Mtume, kwa hakika tumekutuma kama shahidi na mleta habari njema pamoja na Onyo.

O Prophet, indeed We have sent you as a witness and a bringer of good tidings and a Warner. 
(Qur'an 33:45)

Jumaa Mubarak na Maulid Njema Wadau!