Translate

Friday, June 22, 2018

Aya ya Leo - Ardhi (Earth)


 Na ardhi tumeitandaza na humo tumeweka milima, na tumeotesha kila kitu kwa kiasi chake.

And the earth - We have spread it and cast therein firmly set mountains and caused to grow therein [something] of every well-balanced thing. (Qur'an 15:19)
Ijumaa Njema!

Wednesday, June 20, 2018

World refugee day 2018

Unfortunately, this is the world we live in today. Where people have to leave their homes, their communities and their comforts just to survive. Whether it is caused by conflict,
 

or by environmental conditions.

So lets aspire to be like Nabii Ibrahim (A.S), where he ordered a fat calf to be roasted to welcome his guests, or Nabii Lut (AS) where he rushed to protect the strangers coming to his town, and make our fellow mankind feel welcomed.
Happy World Refugee Day!
 

Monday, June 18, 2018

Hadithi ya Leo - Sala ya Usiku (Night Prayer)Mtume alisema, "Yeyote atakaye amka usiku na kusema:  

'La ilaha il-lallah Wahdahu la Sharika lahu Lahu-lmulk, waLahu-l-hamd wahuwa 'ala kullishai'in Qadir. Al hamdu lil-lahi wa subhanal-lahi wa la-ilaha il-lal-lah wa-l-lahu akbar wa la hawla Wala Quwata il-la-bil-lah.'

 (Hakuna aliye na haki ya kuabudiwa ila Allah. Ni yeye peke yake na hana mwenzake.
Ufalme ni wake yeye na sifa zote ni zake. Nguvu zake hazina Ukomo. Sifa zote ni za Mwenyezi Mungu. Utukufu wote ni wa Mwenyezi Mungu. Na hakuna aliye na haki ya kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni Mkubwa. Na hakuna nguvu kubwa kama yake).


Alafu akasema:
Allahumma, Ighfir li (Ya Allah! Nisamahe). Au Akamtukuza (Allah), atajibiwa na kama ata tawadha na kusali, basi sala yake itakubaliwa.
 
The Prophet said, "Whoever gets up at night and says:

'La ilaha il-lallah Wahdahu la Sharika lahu Lahu-lmulk, waLahu-l-hamd wahuwa 'ala kullishai'in Qadir. Al hamdu lil-lahi wa subhanal-lahi wa la-ilaha il-lal-lah wa-l-lahu akbar wa la hawla Wala Quwata il-la-bil-lah.' 

(None has the right to be worshipped but Allah. He is the Only One and has no partners . For Him is the Kingdom and all the praises are due for Him. He is Omnipotent. All the praises are for Allah. All the gloriesare for Allah. And none has the right to be worshiped but Allah, And Allah is Great And there is neither Might nor Power Except with Allah).

And then says: 
Allahumma, Ighfir li (O Allah! Forgive me). Or invokes (Allah), he will be responded to and if he performs ablution (and prays), his prayer will be accepted."

In-book reference     : Book 19, Hadith 35

Tuesday, June 12, 2018

Surah ya Leo Al-Layl -Usiku (The Night)Naapa kwa usiku unapo funika!
Na mchana unapo dhihiri!
Na kwa Aliye umba dume na jike!
Hakika juhudi zenu bila ya shaka ni mbali mbali.
Ama mwenye kutoa na akamchamngu,
Na akaliwafiki lilio jema,
Tutamsahilishia yawe mepesi.
Na ama mwenye kufanya ubakhili, na asiwe na haja ya wenzake,
Na akakanusha lilio jema,
Tutamsahilishia yawe mazito!
Na mali yake yatamfaa nini atapo kuwa anadidimia?
Hakika ni juu yetu kuonyesha uwongofu.
Na hakika ni yetu Sisi Akhera na dunia.
Basi nakuonyeni na Moto unao waka!
Hatauingia ila mwovu kabisa!
Anaye kadhibisha na kupa mgongo.
Na mchamngu ataepushwa nao,
Ambaye hutoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa.
Na wala si kwa kuwa yupo yeyote aliye mfanyia hisani ndio anamlipa.
Ila ni kutaka radhi ya Mola wake Mlezi aliye juu kabisa.
Naye atakuja ridhika!
(Qur'an 92:1-21)

Friday, June 8, 2018

Aya ya Leo - Nani Ndugu wa Shetani (Who are Brothers of the devils)?Hakika wabadhirifu ni ndugu wa Mashet'ani. Na Shet'ani ni mwenye kumkufuru Mola wake Mlezi.

Indeed, the wasteful are brothers of the devils, and ever has Satan been to his Lord ungrateful. 
 (Qur'an 17:27)
Jumaa Kareem!

Thursday, June 7, 2018

Quran Recitation by Abduqadir Ibrahim Mohammed

What basic islamic foundation are you teaching your kids? Do they go to a Madrasa? Are you teaching them yourself? or do you have a teacher come home to teach them? A child like this no matter what he ends up being as an adult will never forget his foundation.
Mashaallah!
This was beautiful and May Allah bless and protect him, his family, his community and the orphanage sponsors for raising such a beautiful soul in this life and the hearafter.

Wednesday, June 6, 2018

Ramadhan in Iceland

And people are here complaining about hunger, when their are folks fasting for 22 hours.

Mashaallah!
May Allah be pleased with them.

Aya ya Leo - Anakujua yeye zaidi (He knows you best)

 

Mola wenu anajua kabisa yaliyo nyoyoni mwenu. Ikiwa nyinyi mtakuwa wema, basi hakika Yeye ni Mwenye kuwaghufiria wanao tubia kwake.

Your Lord knows best what is in your inner-selves. If you are righteous, then, verily, He
is Ever Most Forgiving to those who turn unto Him again and again in obedience, and in repentance. (Qur'an 17:25)

Tuesday, June 5, 2018

Sura ya Leo - Man


Surah Al Insan

(Qur'an 76:1-31)

The Last 10 days of Ramadhan

We are on that last leg, the days of seeking refuge from the fire of hell. So let us increase in worship and in giving from that which we love(money).
On a lighter note, Eid is just around the corner, so we have officially started its countdown.

Hadithi ya Leo - Itikaf


Aisha (Allah aridhike nae) alitoa habari kuwa mtume wa Allah (S.A.W) alikuwa
akifanya i'tikaf (Kushinda msikitini kwa ajili ya ibada), siku kumi za mwisho za
Ramadhani.

'A'isha (Allah be pleased with her) reported that the Messenger of Allah (ﷺ) 
used to observe i'tikaf in the last ten days of Ramadhaan.
(Muslim: Book 14, Hadith 3)

Monday, June 4, 2018

Hadithi ya Leo - Taraweeh

Abu Hurairah alisema:
Mtume wa Allah (S.A.W) alikuwa akiwahimiza watu wa swali (Taraweh) salaa ya usiku wakati wa mwezi wa Ramadhani.
Hakuwa amrisha au kuifanya iwe ya ulazima kwao. Alisema, "yeyote atakae swali usiku wakati wa mwezi wa Ramadhani,
kwa imani na matumaini ya kupata malipo kutoka kwa Allah, atasamehewa madhambi yake yaliyopita.

Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
The Messenger of Allah (ﷺ) used to urge (the people) to perform (optional Tarawih) 
prayer at night during the month of Ramadan. He did not order them or make it obligatory on them. 
He (ﷺ) said, "Whosoever performs (optional Tarawih) prayers at night during the month of Ramadan, 
with Faith and in the hope of receiving Allah's reward, will have his past sins forgiven."

[Muslim - Book 9, hadith 1188].


Friday, June 1, 2018

Kazakhstan passes restrictive religion law


Aya za Leo - Jeshi la Tembo (The Elephant Army)

Hello Friday!
Alhamdullilah! Ijumaa ya pili ya Mwezi wa Ramadhani na bado tupo na Swaumu zetu.So kuendeleza ile story ya jana ya Othman Maalim, Tunaimaliza wiki na ile sura yenyewe.
Aya za Leo zimetoka kwenye Surat Al-Fiil- Tembo (The Elephant)
 

Kwani hukuona jinsi Mola wako Mlezi alivyo watenda wale wenye tembo?
Kwani hakujaalia vitimbi vyao kuharibika?
Na akawapelekea ndege makundi kwa makundi,
Wakiwatupia mawe ya udongo wa Motoni,
Akawafanya kama majani yaliyo liwa!

Have you (O Muhammad (Peace be upon him)) not seen how your Lord dealt with the Owners of the Elephant?
[The elephant army which came from Yemen under the command of Abrahah Al-Ashram intending to destroy the Ka'bah at Makkah].
Did He not make their plot go astray?
And He sent against them birds in flocks,
Striking them with stones of Sijjil.
And made them like an empty field of stalks (of which the corn has been eaten up by cattle).
 
 (Quran 105:1-5)
Jumaa Mubarak!